Janusz A. Majcherek ‘’Imigranci. Potrzebujemy ich, więc dlaczego tak się boimy’’, Polityka, 25.07.2023

https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/2219822,1,imigranci-potrzebujemy-ich-wiec-dlaczego-tak-sie-boimy.read

W artykule zatytułowanym „Imigranci. Potrzebujemy ich, więc dlaczego tak się boimy” Janusz A. Majcherek porusza sprawę imigrantów omawiając korzyści płynące z imigracji do różnych państw i analizując wpływ imigrantów na demografię, ekonomię i społeczeństwo.

W pierwszych akapitach tekstu autor zwraca uwagę czytelników na korzyści płynące z przyjmowania imigrantów. Jednym z głównych i podstawowych powodów jest wypełnianie luki demograficznej. Argumentuje to przykładem Francji, która dzięki imigrantom osiągnęła dodatni przyrost naturalny jak i najwyższy wskaźnik dzietności w Europie. Powołuje się również na prognozę Niemieckiego Instytutu Maxa Plancka, iż Francja może stać się najludniejszym państwem w Europie tym samym przekraczając zaludnienie Niemiec w połowie stulecia, co ma spore znaczenie geopolityczne. Wzmiankuje również o akcjach zachęcających imigrantów do adaptacji w krajach zagrożonych depopulacją, takich jak Niemcy, gdzie tamtejszy rząd zorganizował  konferencję pod hasłem ‘’Niemcy-kraj imigracji’’ czy minister spraw zagranicznych Republiki Federalnej zamieścił hasło „We Need You” na portalu rządowym.

W dalszej części artykułu Majcherek omawia sytuację kilku państw zagrożonych depopulacją, pogarszaniem struktury wieku ludności i deficytem siły roboczej. Wymienia takie państwa jak Kanada, Włochy czy Wielka Brytania oraz opisuje krótko na czym polega problem w podanych krajach. Rozwija głębiej sytuację Włoch, podając konkretne dane populacyjne i kontempluje nad potencjalnym kurczeniem się ludności i gospodarki ów państwa. Majcherek w swoim artykule podkreśla również obecny stan Szwajcarii, w której przyjęcie imigrantów poprawiło wzrost populacji oraz umocniło pozycję państwa, gospodarkę jak i walutę na przestrzeni ostatnich kilku dekad. Jednakże jak słusznie zauważa, korzyści z imigracji nie ograniczają się jedynie do uzupełnienia deficytu demograficznego. W tym celu autor powołuje się na raport analityków McKinsey Global Institute. Zwięźle i umiejętnie przedstawia wyliczenia i dane procentowe ów raportu. Na dodatek zaznacza, czego oczekuje się od imigracji, przedstawia prognozy do końca stulecia wobec populacji Europejczyków, powołuje się na informacje pochodzące od Eurostat na temat ilości przyjętych imigrantów na obszarze UE w 2021 r. czy wykonywanie prac przez imigrantów na newralgicznych stanowiskach oraz podkreśla ważkość ich wieku z demograficznego i ekonomicznego punktu widzenia. Rozwija również zagadnienie niższego odsetku aktywności zawodowej imigrantów w wieku produkcyjnym i podaje z czego to wynika.

Majcherek wspomina również o Polsce, która wyróżnia się w Europie wysokim odsetkiem zatrudnienia wśród imigrantów. Podaje dane procentowe według Eurostatu, ilość wydanych pozwoleń na pracę w Polsce w ubiegłym roku i wzrost napływu imigrantów z obszarów takich jak Indie, Turcja, Indonezja, Nepal i Filipiny. Podaje również szacunek prof. Pawła Kubickiego z SGH odnośnie procentu jaki stanowią cudzoziemcy względem ogólnej liczby pracujących w Polsce oraz prognozę Macieja Bukowskiego z WiseEuropa co do możliwej stanowionej siły roboczej cudzoziemców w roku 2050.

Majcherek w dalszych częściach artykułu przedstawia więcej rozmaitych badań, skupia uwagę na tych przeprowadzonych w USA, które wykazały wyższą aktywność przedsiębiorczą u imigrantów niż u rodowitych Amerykanów. Mówi również o Europie, gdzie samozatrudnieni stanowią wśród imigrantów mniejszy odsetek niż wśród rodowitych mieszkańców. Zaznacza też generalny pozytywny wpływ imigracji na przedsiębiorstwo oraz fakt, iż imigranci nie wchodzą w branże a szukają nowych form zaangażowania. Ponadto na podstawie badań podkreśla, że zróżnicowanie etniczne przynosi więcej efektów pozytywnych niż tych negatywnych. Na koniec, Majcherek mówi o barierach utrudniających prowadzenie otwartej i odważnej polityki imigracyjnej, wyróżnia i krótko objaśnia zagrożenia postrzegane przez tubylców ze strony imigrantów.

Podsumowując, artykuł autorstwa Janusza A. Majmurka omawia korzyści wynikające z imigracji oraz jej wpływ na różne aspekty życia społecznego i gospodarczego. Umiejętnie rozwija takie płaszczyzny jak wypełnianie luki demograficznej, ekonomiczny wpływ, aktywność zawodowa i przedsiębiorczość a nawet różnorodność etniczną i kulturową. Bogato wypełnia artykuł różnymi badaniami, opiniami ekspertów co ma korzystny wpływ na rzetelność artykułu. Całość tekstu napisana łatwym w odbiorze językiem dzięki czemu odbiorca zrozumie w pełni jego treść.

Kryterium prawdy: 1/1

Kryterium obiektywizmu: 1/1

Kryterium oddzielenia informacji od komentarza: 1/1

Kryterium szacunku i tolerancji: 1/1

Kryterium zasadności tytułu: 1/1

Ocena: 5/5

Obraz jacqueline macou z Pixabay