Aleksandra Szyłło o rewolucji w postrzeganiu niebinarności

Aleksandra Szyłło o rewolucji w postrzeganiu niebinarności

“Wróciłom ze szkoły” Aleksandra Szyłło, Gazeta Wyborcza, 15.09.2022

“Wróciłom ze szkoły” to wywiad z autorkami książki “Mów o mnie ono” – Joanną Sokolińską oraz Katarzyną Szydłowską-Kalukin. Aleksandra Szyłło porusza w wywiadzie kwestię niebinarności i szuka odpowiedzi na pytanie: dlaczego dzieci poszukują swojej płci?

Wywiad składa się z kompleksowych pytań, które na pierwszy rzut oka mogą wydawać się niekomfortowe, zarówno dla rozmówców jak i dla czytelnika. Z jednej strony odbiorca dostrzega dociekliwość autorki materiału, która pomimo przygotowania do rozmowy wydaje się nieświadoma tematu, z drugiej strony widzi pełne spektrum profesjonalnych i rzeczowych odpowiedzi bohaterek wywiadu. Pytania, które padają w materiale, można zaliczyć do kategorii trudnych pytań. Takich pytań, z którymi zmaga się społeczeństwo, aby zrozumieć osoby poszukujące swojej tożsamości płciowej. Drogi, jaką muszą przebyć w trakcie poszukiwania tejże tożsamości i postępowania osób niebinarnych oraz tych, którzy znajdują się w pobliżu osób niebinarnych. Dzięki powyższemu czytelnik może utożsamić się z autorką rozmowy, poszukując odpowiedzi na nurtujące go pytania, a także uzyskać szczegółowe i pełne wiedzy oraz faktów odpowiedzi bohaterek wywiadu, które niezaprzeczalnie są specjalistkami w obszarze tytułowego tematu. 

Autorka materiału przywołuje konkretne dane ze źródłami dotyczące dysforii płciowej: cytując raport Szwedzkiej Rady Zdrowia i Opieki Społecznej, według „The Economist”, w Royal Childrens Hospital w Melbourne co oznacza doskonałe przygotowanie się do prowadzonego wywiadu oraz szczerość w prezentowaniu informacji i oddanie w stosunku do poruszanego obszaru tematycznego. Ponadto autorka cechuje się znajomością literatury, której autorkami są bohaterki wywiadu, co jeszcze bardziej podkreśla jej profesjonalizm. 

Wywiad przeprowadzony jest w atmosferze szacunku i akceptacji zarówno do osób, z którymi prowadzony jest wywiad jak i osób, których dotyczy poruszany temat, dzięki czemu czytelnik ma obszar do swobodnego przepływu myśli i wykształcenia się na ich podstawie swoich własnych poglądów.

Materiał został napisany prostym językiem, ze specjalistycznymi wtrąceniami, które są natychmiastowo tłumaczone, dzięki czemu każdy odbiorca może poznać i zrozumieć przedstawione zagadnienia.

Pomimo tego, że w wywiadzie pojawiają się niewygodne pytania, są one odzwierciedleniem głosu społeczeństwa. Materiał dzięki przedstawieniu dwóch płaszczyzn — takiej, która poszukuje odpowiedzi na trudne pytania i takiej, która szczegółowo, na podstawie badań i wiedzy własnej odpowiada na niełatwe pytania, przyczynia się do poprawy jakości debaty publicznej.  

Kryterium prawdy: 1/1

Kryterium obiektywizmu: 1/1 

Kryterium oddzielenia informacji od komentarza: 1/1

Kryterium szacunku i tolerancji: 1/1

Kryterium zasadności tytułu: 1/1

Ocena: 5/5

Jakub Wozinski o nadchodzącym światowym kryzysie

Jakub Wozinski o nadchodzącym światowym kryzysie

Jakub Wozinski “Świat przed kolejnym światowym kryzysem” Tygodnik DoRzeczy, NR 16/472 19–24 KWIETNIA 2022.

Jakub Wozinski swój artykuł poświęcił analizie wpływu toczącej się w Ukrainie wojny na światową gospodarkę.

Autor opisuje perspektywę przyszłości i przewidywane konsekwencje wojny, jakie mogą nastąpić w najbliższym czasie nie tylko u najbliższych sąsiadów Ukrainy, ale także na całym świecie. 

W pierwszej części artykułu Autor przedstawia udział Rosji i Ukrainy w gospodarkę światową opisując konkretne zasoby, którymi dysponują oba kraje.

W kolejnej części artykułu Jakub Wozinski omawia skutki wojny w postaci potencjalnego głodu czy rosnących kosztów wynikających z niedoboru dostaw produktów żywnościowych w krajach, które już przed wybuchem wojny nie były wystarczająco rozwinięte w zakresie przemysłu albo rolnictwa i przez to uzależnione były bezpośrednio lub pośrednio od Rosji czy Ukrainy.

Ostatnia część artykułu poświęcona jest reperkusjom politycznym.

Dzięki podanym faktom czytelnik może zorientować się w przybliżonych konsekwencjach wynikających z ograniczeń, jakie niesie ze sobą kryzys w postaci wojny. 

Jakub Wozinski w swoim artykule rzetelnie przedstawia analizę obecnej sytuacji i wynikających z niej implikacji. Autor prezentuje szczegółowe i liczne dane, dzięki czemu artykuł jest obiektywny.

Jedyne co można zarzucić Autorowi tekstu, jest brak oddzielenia opinii od komentarza w odniesieniach do polityki pandemicznej oraz polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Jakub Wozinski przemyca do tekstu swoje poglądy dotyczące restrykcji w czasie pandemii: “(…) od czasów pandemii cały świat błyskawicznie zaczął upodabniać się do Chin i korzystać ze stosowanych w nich metod tresury obywateli (…)”. Wozinski w swoim artykule tłumaczy głód na świecie inflacją wywołaną polityką klimatyczną Unii Europejskiej: “Problem grożącego wielu krajom głodu nie musiałby jednak być aż tak poważny (…) gdyby tylko istniała wola polityczna co do tego, aby ograniczyć zakres zielonej agendy (…)”, “W Unii Europejskiej na potrzeby biopaliw pracuje ok. 2 proc. całej powierzchni gruntów ornych, a na całym świecie – średnio 3 proc.(…)” – Autor w tym miejscu prezentuje swoje poglądy i spekulacje, nie dając czytelnikowi pola do samodzielnego zweryfikowania i przyjęcia własnej postawy w stosunku do przedstawionych informacji. 

Tekst jednakże przepełniony jest wartościową treścią bogatą w dane, które podnoszą świadomość o stanie światowej gospodarki. Autor artykułu okazuje szacunek do przedstawionych postaci w tekście poprzez wymienienie ich z imienia i nazwiska oraz przywołanie pełnionych funkcji i zachowuje stosowność w prezentowaniu informacji dotyczących sytuacji migracyjnej. Tytuł artykułu w pełni odnosi się do całości tekstu oraz nie wprowadza czytelnika w błąd. 

Jakub Wozinski porusza ważny dla całego świata temat przyszłości globalnej gospodarki, której zmiana w obliczu wojny jest nieunikniona, a przedstawiona przez autora analiza wzbogaca czytelnika o dodatkową wiedzę z zakresu siatki powiązań gospodarczych, przemysłowych i politycznych pomiędzy Rosją, Ukrainą a krajami, które korzystają z ich zasobów. 

Kryterium prawdy: 1/1

Kryterium obiektywizmu: 0.8/1

Kryterium oddzielenia opinii od komentarza: 1/1

Kryterium szacunku i tolerancji: 1/1

Kryterium zasadności tytułu: 1/1

Obraz Pexels z Pixabay

Paweł Reszka o historii rodziny z Ukrainy ogarniętej wojną

Paweł Reszka o historii rodziny z Ukrainy ogarniętej wojną

“Śmierć i Margarita” Paweł Reszka, Polityka, nr 17, 20.04-26.04.2022

Artykuł Pawła Reszki “Śmierć i Margarita” to chwytająca za serce opowieść o rodzinie, która doświadczyła wojny w najgorszym tego słowa znaczeniu. Materiał przedstawia historię, w której ojciec wraz ze swoją żoną oraz dwójką dzieci próbują uciec z państwa, na którego terenie toczy się wojna. 

Autor porusza w swoim tekście problem, z jakim zmagają się obywatele Ukrainy. W rzetelny sposób przedstawia historię jednej z rodzin, zawierając w materiale daty i godziny wydarzeń, nazwy ulic oraz miast. Dzięki takim faktom czytelnik w dokładny sposób może prześledzić chronologię wydarzeń i w ten sposób dogłębnie zrozumieć i przeanalizować poruszany temat. 

Pierwsze co rzuca się w oczy odbiorcom materiału to poruszające, realistyczne zdjęcia z miejsca zdarzenia. Do artykułu zostały również dołączone fotografie ludzi, którzy bezpośrednio związani są ze zdarzeniem oraz zdjęcia osób poszkodowanych. Zaznaczyć należy, że prezentacje wizualne zamieszczone w materiale nie przedstawiają osób lub miejsc w skrajnie dobry, lub skrajnie zły sposób — są rzeczywiste, neutralne. Dzięki temu odbiorcy mogą sami podjąć decyzję, w jaki sposób postrzegać przedstawiony obraz zdarzenia. 

Podkreślić należy również, że w materiale pojawia się stosunkowo dużo cytowań osób powiązanych bezpośrednio ze zdarzeniem, co podkreśla autentyczność przedstawianej historii. Ponadto osoby cytowane, wymienione są z imienia i nazwiska przy zachowaniu odpowiedniego dla bohaterów szacunku — zarówno bezpośrednio do osób, jak i do wydarzenia, które opisują, co jeszcze bardziej podkreśla rzetelność i etykę dziennikarską, którą posługuje się autor. 

Twórca materiału pomimo tego, że umieścił w nim cytowane fragmenty wypowiedzi bohaterów, umieścił pomiędzy nimi swoje komentarze, które opatrzone są zdrową neutralnością. Neutralnością, której nie należy mylić z obojętnością:

Jest sporo kamer. Na miejsce ekshumacji ma zaraz przyjechać sama prokurator generalna, Na przedzie biały Ford – Sasza za kierownicą, Rita i dzieciaki skuleni z tyłu, Rosjanie unikali bocznych dróg, czekały tam na nich zasadzki – kilku terytorialsów z granatnikami załatwiało czołg i rozpływało się między zabudowaniami.

Dzięki tej operacji na główny plan wysuwa się historia rodziny, a osoba dziennikarza zanika, jest w tle. 

Paweł Reszka swoim brutalnie szczerym artykułem przedstawia rzeczywisty obraz wojny. Prezentuje prawdę dotyczącą działań zbrojnych, które zawsze odbijają się przykrym echem na cywilach. Historią jednej rodziny składania do przemyśleń swoich odbiorców i przez jej pryzmat wskazuje, aby te przemyślenia należały do holistycznych.

Kryterium prawdy: 1/1

Kryterium obiektywizmu: 1/1 

Kryterium oddzielenia informacji od komentarza: 1/1

Kryterium szacunku i tolerancji: 1/1

Kryterium zasadności tytułu: 1/1

Ocena: 5/5

Obraz Оксана Марчук z Pixabay

Ryszarda Socha o procesie w sprawie Pawła Adamowicza

Ryszarda Socha o procesie w sprawie Pawła Adamowicza

Ryszarda Socha „Za zasłoną milczenia. Zabójca prezydenta Adamowicza przed sądem” polityka.pl 28 marca 2022 r.

https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/2160155,1,za-zaslona-milczenia-zabojca-prezydenta-adamowicza-przed-sadem.read

Ryszarda Socha w swoim artykule podejmuje temat procesu sądowego w sprawie zabójstwa Prezydenta miasta Gdańska – Pawła Adamowicza. Autorka skupia się na braku wyroku dotyczącego tragedii, która miała miejsce w 2019 roku podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

Tytuł artykułu nawiązuje w całości do tekstu, zachęca czytelnika do przeczytania treści artykułu bez wprowadzania w błąd. 

Pierwsza część artykułu poświęcona jest opisowi zdarzenia, co ma za zadanie przypomnieć czytelnikom poruszany temat. 

W kolejnych akapitach autorka skupia się na różnicach w opiniach powołanych zespołów biegłych w zakresie psychiatrii. Odbiorcy dzięki przedstawionym, odmiennym diagnozom mogą poznać oraz przeanalizować szczegóły postępowania, co daje czytelnikom swobodę w odbiorze tekstu. 

Ryszarda Socha w swoim artykule przywołuje liczne cytaty, posługuje się dokładnymi datami, opisuje różne perspektywy, zarówno z sali sądowej przybliżając zachowanie oskarżonego i porównując je w czasie – od rozpoczęcia postępowania karnego do teraz, jak i odwołując się do wypowiedzi rodziny prezydenta Pawła Adamowicza czy rodziny oskarżonego, co dostarcza czytelnikowi całościowy ogląd na opisywane wydarzenia, w tym pozwala na zdobycie dokładnych informacji o aktualnym etapie, na którym znajduje się proces sądowy. 

Jedyne co można zarzucić Autorce, to krótkie odwołanie się do nieoficjalnych źródeł:  „Nieoficjalnie wiadomo, że według tego zespołu (tu: zespołu biegłych powołanych przez sąd w drugiej kolejności) Stefan W. kierował się fobią wobec PO” Pomimo tego, że oskarżony publicznie wygłosił swoje poglądy polityczne w trakcie trwającego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, o czym Ryszarda Socha wspomina na początku swojego tekstu,  Autorka przypisała to stwierdzenie, do opinii specjalistów powołując się na nieoficjalne źródło, którego nie można zweryfikować i ustalić czy tak naprawdę istnieje. 

Tekst jednakże oparty jest o autentyczne wypowiedzi, które można zweryfikować w innych źródłach masowego przekazu, przedstawia perspektywę różnych stron konfliktu, oraz opinie biegłych czy stanowiska prokuratury. Autorka artykułu okazuje szacunek do przedstawionych postaci w tekście poprzez wymienienie ich z imienia i nazwiska oraz przywołanie pełnionych funkcji czy podanie tytułów naukowych. 

Ryszarda Socha porusza niezwykle ważny temat w sposób interesujący dla czytelnika. Obecny etap, na którym znajduje się proces dotyczący zabójstwa prezydenta Adamowicza, nie może przejść bez echa, Autorka artykułu jest tego świadoma, dlatego podaje szczegółowe informacje o przebiegu rozprawy do opinii publicznej, zwracając uwagę, że istotność wyroku oraz bezustanne komplikacje wahają się na szali sprawiedliwości.

Kryterium prawdy: 0.9/1

Kryterium obiektywizmu: 1/1

Kryterium oddzielenia opinii od komentarza: 1/1

Kryterium szacunku i tolerancji: 1/1

Kryterium zasadności tytułu: 1/1

Ocena: 4,9/5

Obraz: https://pixabay.com/pl/users/williamcho-1724357/