Jakub Wozinski “Świat przed kolejnym światowym kryzysem” Tygodnik DoRzeczy, NR 16/472 19–24 KWIETNIA 2022.

Jakub Wozinski swój artykuł poświęcił analizie wpływu toczącej się w Ukrainie wojny na światową gospodarkę.

Autor opisuje perspektywę przyszłości i przewidywane konsekwencje wojny, jakie mogą nastąpić w najbliższym czasie nie tylko u najbliższych sąsiadów Ukrainy, ale także na całym świecie. 

W pierwszej części artykułu Autor przedstawia udział Rosji i Ukrainy w gospodarkę światową opisując konkretne zasoby, którymi dysponują oba kraje.

W kolejnej części artykułu Jakub Wozinski omawia skutki wojny w postaci potencjalnego głodu czy rosnących kosztów wynikających z niedoboru dostaw produktów żywnościowych w krajach, które już przed wybuchem wojny nie były wystarczająco rozwinięte w zakresie przemysłu albo rolnictwa i przez to uzależnione były bezpośrednio lub pośrednio od Rosji czy Ukrainy.

Ostatnia część artykułu poświęcona jest reperkusjom politycznym.

Dzięki podanym faktom czytelnik może zorientować się w przybliżonych konsekwencjach wynikających z ograniczeń, jakie niesie ze sobą kryzys w postaci wojny. 

Jakub Wozinski w swoim artykule rzetelnie przedstawia analizę obecnej sytuacji i wynikających z niej implikacji. Autor prezentuje szczegółowe i liczne dane, dzięki czemu artykuł jest obiektywny.

Jedyne co można zarzucić Autorowi tekstu, jest brak oddzielenia opinii od komentarza w odniesieniach do polityki pandemicznej oraz polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Jakub Wozinski przemyca do tekstu swoje poglądy dotyczące restrykcji w czasie pandemii: “(…) od czasów pandemii cały świat błyskawicznie zaczął upodabniać się do Chin i korzystać ze stosowanych w nich metod tresury obywateli (…)”. Wozinski w swoim artykule tłumaczy głód na świecie inflacją wywołaną polityką klimatyczną Unii Europejskiej: “Problem grożącego wielu krajom głodu nie musiałby jednak być aż tak poważny (…) gdyby tylko istniała wola polityczna co do tego, aby ograniczyć zakres zielonej agendy (…)”, “W Unii Europejskiej na potrzeby biopaliw pracuje ok. 2 proc. całej powierzchni gruntów ornych, a na całym świecie – średnio 3 proc.(…)” – Autor w tym miejscu prezentuje swoje poglądy i spekulacje, nie dając czytelnikowi pola do samodzielnego zweryfikowania i przyjęcia własnej postawy w stosunku do przedstawionych informacji. 

Tekst jednakże przepełniony jest wartościową treścią bogatą w dane, które podnoszą świadomość o stanie światowej gospodarki. Autor artykułu okazuje szacunek do przedstawionych postaci w tekście poprzez wymienienie ich z imienia i nazwiska oraz przywołanie pełnionych funkcji i zachowuje stosowność w prezentowaniu informacji dotyczących sytuacji migracyjnej. Tytuł artykułu w pełni odnosi się do całości tekstu oraz nie wprowadza czytelnika w błąd. 

Jakub Wozinski porusza ważny dla całego świata temat przyszłości globalnej gospodarki, której zmiana w obliczu wojny jest nieunikniona, a przedstawiona przez autora analiza wzbogaca czytelnika o dodatkową wiedzę z zakresu siatki powiązań gospodarczych, przemysłowych i politycznych pomiędzy Rosją, Ukrainą a krajami, które korzystają z ich zasobów. 

Kryterium prawdy: 1/1

Kryterium obiektywizmu: 0.8/1

Kryterium oddzielenia opinii od komentarza: 1/1

Kryterium szacunku i tolerancji: 1/1

Kryterium zasadności tytułu: 1/1

Obraz Pexels z Pixabay